TSPB’nın Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Yaptığı Son Düzenlemeler

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasının sağlanması ve küresel rekabet gücümüzün artırılarak bölgesel bir yatırım merkezi olarak konumlandırılması için, hükümet tarafından başlatılan reform süreci devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz ay ‘Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ yürürlüğe girdi. Kanun, yatırım ortamına ilişkin işlem maliyetlerinin azaltılması yönünde önemli düzenlemeler getiriyor. İlgili kanun, sektörümüzün uzun yıllardır dile getirdiği birçok soruna da çözüm getirdi.

Kanun kapsamında sektörümüzü ilgilendiren değişiklikler aşağıdaki gibidir:

• İcra ve İflas Kanunu’nda yapılan değişiklikle sermaye şirketlerinin iflasının ertelenmesine yönelik iyileştirme projesi bir yıldan uzun süre ile merkezinin bulunduğu yer mahkemesine sunulacak. Bu değişiklikle iflas erteleme kararı alınması biraz daha zorlaştırıldı.

• Gider Vergileri Kanunu’nda yapılan değişiklikle menkul kıymet ile girişim sermayesi yatırım fon ve ortaklıklarının para ve sermaye piyasası işlemlerine BSMV istisnası getirildi. • Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklerle;

• Nispi vergiye tabi olan kağıtların birden fazla düzenlenmesi halinde sadece bir nüshası damga vergisine tabi olacak.

• Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satışı ve ödünç alma ve verme işlemleri ile ilgili olarak aracı kurum ile yatırımcı arasında düzenlenen sözleşmeler damga vergisinden istisna tutuldu.

• Aracı kurumların taraf olduğu ya da bunlar aracılığıyla yapılan tezgah üstü vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri damga vergisinden istisna tutuldu.

• Gayrimenkul yatırım fonlarının münhasıran gayrimenkul portföylerine ilişkin alım satım sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri damga vergisinden istisna tutuldu.

• Girişim sermayesi yatırım ortaklık ve fonlarının münhasıran girişim sermayesi yatırımları ile ilgili düzenlenen sözleşmeler ile ilişkin diğer kağıtlar damga vergisinden istisna tutuldu.

• Kira sertifikası ihracına yönelik işlemler ve bunlara yönelik verilen garanti ve teminatlar nedeniyle düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna tutuldu.

• Harçlar Kanunu’nda yapılan değişikliklerle;

• Nispi harca tabi olan kağıtların birden fazla düzenlenmesi halinde sadece bir nüshasında harç alınacak.

• Kira sertifikası ihracına yönelik işlemler harçlardan istisna tutuldu.

• Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklerle;

• Tahvil faizi tahsilatlarının da KDV’den istisna olduğu açıklandı.

• İki tam yıl aktifte bulundurulan taşınmaz, iştirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışından doğan kazançlara tanınan KDV istisnası için süre hesaplamasına varlık kiralama şirketlerinin aktifinde geçirilen süreler de dahil edildi.

• Varlık kiralama şirketlerine devredilen varlık ve haklar nedeniyle yüklenilen katma değer vergisi, devrin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahından indirilebilecek. • Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle;

• İki tam yıl aktifte bulundurulan taşınmaz, iştirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışından doğan kazançlar % 75’lik kısmına tanınan kurumlar vergisinden istisna için süre hesaplamasına varlık kiralama şirketlerin aktifinde geçirilen süreler de dikkate alınacak.

• Her türlü varlık ve hakların, kaynak kuruluş ve varlık kiralama şirketi arasındaki alım/satım işlemlerinden doğan kazançlar kurumlar vergisinden istisna tutuldu.